Algemene voorwaarden


1. Inleiding

Deze reserveringsvoorwaarden vormen een onderdeel van de overeenkomst tussen u en de eigenaar van het “Nieuwhuys” te Nuth.

2. Reserveren en betalingsvoorwaarden

Reserveren kunt u via de website. Door de bevestiging van de boeking door de verhuurder bent u als huurder definitief aan deze overeenkomst gebonden.

Een derde (1/3) van het huurbedrag, inclusief borg en schoonmaakkosten dient u binnen 14 dagen te betalen. Het restant dient u uiterlijk een maand voor ingangsdatum van de huurperiode te voldoen. Met dit restbedrag dient u tevens de toeristenbelasting en eventuele andere kosten zoals de huur van bed- bad- en/of keukenlinnen te voldoen.

Bij lastminute reserveringen, minder dan 42 dagen voor uw verblijf, dient de volledige huursom direct te worden voldaan.

Het bij de boeking aangegeven aantal personen (maximaal elf) mag niet worden overschreden.

3. Prijzen en faciliteiten

De gepubliceerde prijzen zijn prijzen per week, weekend of midweek. In de regel geldt een minimum verblijf van 7 nachten in de maanden juli en augustus. De gebruikelijke aankomst- en vertrek dag is vrijdag (hoogseizoen). Uitzonderingen hierop zijn mogelijk (toestemming noodzakelijk). Bij de prijs inbegrepen zijn de gebruikelijke energiekosten. Niet bij de prijs zijn inbegrepen; i.) de verplichte schoonmaakkosten (deze zijn afhankelijk van de duur van het verblijf, ii.) De toeristenbelasting, deze bedraagt Eur 1,20 per persoon per nacht iii.) De borgsom van 150 euro, dit bedrag wordt binnen 14 dagen geretourneerd na controle van het verblijf mits er niets te verrekenen valt.

4. Wijzigingen van prijzen en/of faciliteiten

De beschrijvingen van dit object en de prijscalculatie is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. Wijzigingen van prijzen en/of faciliteiten na het tot stand komen van de huurovereenkomst zijn onwaarschijnlijk, maar kunnen niet worden uitgesloten. Indien er door onvoorziene omstandigheden op essentiële punten wijzigingen zouden ontstaan dan heeft de huurder het recht, binnen 5 dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling, de overeenkomst zonder kosten op te zeggen. Reeds gedane betalingen worden dan per omgaande geretourneerd

5. Aankomst en vertrek

Aankomst is vanaf 16.00 uur, tenzij andere tijden zijn overeengekomen. Als u later dan afgesproken verwacht aan te komen, dan dient u de eigenaar/beheerder hiervan op de hoogte te stellen, het telefoonnummer van de eigenaar/beheerder vindt u op de huurovereenkomst.

Bij vertrek dient u de accommodatie uiterlijk om 10.00 uur te verlaten.

6. Annulering / wijziging door de huurder

Bij het annuleren van de vakantiewoning wordt u tot 43 dagen vóór de dag van aankomst 30% van de kale huursom in rekening gebracht.

Vanaf 42 tot 29 dagen vóór aankomst 60%, vanaf 28 dagen tot 1 dag vóór aankomst 90% en op de aankomst dag of later 100 % van de kale huursom. Maatgevend is de dag waarop de annulering bij verhuurder wordt gemeld. Wijziging van de vertrekdatum wordt als een (deel) annulering beschouwd. .

7. Wijziging of opzegging door de verhuurder

Verhuurder heeft het recht de overeengekomen dienstverlening op een of meer wezenlijke punten te wijzigen of op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van de verhuurder aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Samen zal dan gezocht worden naar een redelijke oplossing.

8. Verplichtingen van de huurder

De huurder(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de verhuurder ter bevordering van een goede uitvoering van de huurovereenkomst en is/ zijn wettelijk aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte huurder. Een schade dient door de huurder direct aan de eigenaar of beheerder te worden gemeld. Reparatie of vervangingskosten dienen door de huurder onmiddellijk aan de eigenaar/beheerder op zijn eerste verzoek te worden vergoed. Bij vertrek dient de huurder het vakantiehuis in een behoorlijke staat dat wil zeggen: bezemschoon achter te laten. De in het vakantiehuis aanwezige zaken dienen steeds op de oorspronkelijke plaats (bij aankomst) te worden teruggezet. Serviesgoed dient te zijn af gewassen en opgeborgen op de daartoe bestemde plaats. De eigenaar/beheerder is gerechtigd een eindcontrole op het tijdstip van vertrek te doen. Indien zaken niet op hun plaats staan, is de eigenaar/beheerder gerechtigd extra (reinigings)kosten in rekening te brengen. De huurder is verplicht om passend linnengoed op de bedden te gebruiken en is niet gerechtigd bedden zonder lakens te gebruiken. De huurder die zodanig hinder of overlast oplevert, of kan opleveren dat een goede uitvoering van een huurovereenkomst daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan door de verhuurder van voortzetting worden uitgesloten, indien van deze in redelijkheid niet kan worden gevergd, dat de overeenkomst wordt nagekomen. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de huurder.

8. Klachten

Onvolkomenheden kunnen helaas voorkomen, hoewel wij met grote zorgvuldigheid de overeenkomst hebben samengesteld. Als in uw vakantieverblijf iets niet in orde blijkt te zijn, neemt u dan meteen contact op met de verhuurder. Indien de situatie ter plaatse niet tot uw tevredenheid kan worden geregeld, dan bent u verplicht binnen 3 dagen na het betrekken van de accommodatie dit aan uw verhuurder te melden. Binnen 1 maand na het verlaten van de accommodatie moet uw klacht schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij de verhuurder. Indien u zonder overleg met de verhuurder, zelfstandig een andere accommodatie betrekt of het door u gehuurde vakantieverblijf verlaat, dan verliest u alle rechten op een restitutie. Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of schade, of diefstal en verlies van uw eigendommen..

9. Privacy verklaring

Eigenaar/beheerder zullen alle aan hun verstrekte of bekend geworden persoonsgegevens behandelen overeenkomstig de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Na afloop van de huurperiode en de financiële afwikkeling zullen deze gegevens vernietigd wordenTot slot wensen wij u een prettig verblijf in het “Nieuwhuys”.